Waar?

Om een indruk te geven van mijn ervaring met het optimaliseren van samenwerkingsrelaties tref je onderstaand enkele voorbeelden aan van opdrachten die ik de afgelopen jaren heb gedaan: 

 • Wat?
  Het creëren van een 'Beweging van betekenis' bij een verzekeraar

   
  Waar?

  Allianz Nederland, afdeling Demand & IT Supply

  allianz logo
  Voor wie?

  Corine Adams, CIO

  Waarom?

  De afdeling Demand & Supply van Allianz Nederland wilde, na een periode van 1 ½ reorganiseren, nieuwe dynamiek aanbrengen binnen de afdeling. Doelstelling waren om zowel het professionele gehalte te verhogen als om ervoor te zorgen dat mede-werkers weer meer plezier kregen in hun werk. Bij het verder professionaliseren ging het om het vergroten van het lerend vermogen van de afdeling en het toe laten nemen van ondernemerschap, pro-activiteit en lef bij medewerkers. De CIO wilde dat haar medewerkers meer gingen lijken op de consultants van Kirkman Company, waar zij al een tijdje mee samenwerkte.

  Wat & hoe?

  Onze inzet bestond uit:

  1. Het mee op gang brengen van een interne beweging van medewerkers. 

  Dit hebben we o.a. gedaan door tijdens diverse sessies de persoonlijke ‘why’ van individuele medewerkers te koppelen aan de ‘why’ van de afdeling.

  2. Het leveren van capaciteit/ voorbeeldrollen in lijnfuncties 

  Enkele consultants van KC hebben tijdelijk vacatures ingevuld en dienden op die manier als voorbeeld voor de mederwerkers van Demand & Supply.

  3. Het opzetten van een trainee-programma, incl. werven trainees 

  KC heeft, mbv YSE, geholpen bij het aantrekken van de gewenste profielen en leidt nu deze trainees op.

   
  Wanneer?

  Oktober 2011 – april 2013

   
  Resultaat?

  Gewenste gedragsverandering bij medewerkers 

  Een voorbeeld hiervan is dat medewerkers zelf creatieve initiatieven zijn opgestart, zoals het tweewekelijks versturen van een YouTube-filmpje met een tip van & voor collega’s.

  Gewenste professionaliseringsslag binnen afdeling 

  Door o.a. feedbacktraining, kennisdeling sessies en vaste projectevaluaties is het lerend vermogen toegenomen.

  Betere dienstverlening aan interne klanten van Demand & Supply 

  Door de inzet van zowel de consultants als de trainees van KC is de kwaliteit, snelheid en continuïteit van de dienst-verlening toegenomen.

   

   
 • Wat?

  Optimaliseren samenwerking tussen verzekeraars  
  Waar?

  CZ, Delta Lloyd & OHRA

  czdllor
  Voor wie? Paul de Raad, Manager Label Contact Centrum CZ en Esther Beeres, van DL

  Waarom?

  In een korte periode had een groot aantal wisselingen plaatsgevonden van bestuurders op sleutelposities bij de samenwerkende organisaties. Dit vormde aanleiding om de samenwerking een nieuwe impuls te geven.

  Wat & hoe?

  Door een Samenwerkingsdag te organiseren en een Plan van Samenwerking op te stellen. Voorafgaand aan de Samenwerkingsdag heb ik samen met een collega een situationele analyse uitgevoerd aan de hand van interviews met stakeholders van alle drie de organisaties. Uit deze interviews kwam een beeld naar voren van zowel de huidige als de gewenste situatie. Vervolgens hebben we tijdens de Samenwerkingsdag alle observaties teruggekoppeld, om daarna samen te bepalen hoe de gewenste situatie kan worden gerealiseerd. De uitkomsten van de analyse en de Samenwerkingsdag hebben we verwerkt in een Plan van Samenwerking, waar de organisaties zelf mee aan de slag zijn gegaan

   
  Wanneer?

  Maart – juli 2012

   
  Resultaat?

  Onze inzet heeft er toe geleid dat:
  • Het fundament van de samenwerking is herbevestigend;
  • Het inzicht in het perspectief en de belangen van partijen is vergroot;
  • Er concrete kansen zijn geïdentificeerd om nog meer uit de samenwerking te halen;
  • De collectieve ambitie werd versterkt om de gezamenlijke doelen te realiseren.
   
 • Wat?

  Uitwerken organisatorische kant samenwerking netbeheerders

   
  Waar?

  Energie Data Services Nederland (EDSN), het platform voor administratieveverbindingen in de Nederlandse energiesector logo-EDSN
  Voor wie?

  Erwin de Jager, programma-manager CA-R (destijds)
  Waarom?

  Ingegeven door de introductie van een nieuw marktmodel in de energiesectorhadden de regionale netbeheerders besloten om over te gaan van decentraleaansluitingenregisters naar een centraal aansluitingenregister. Dat register isgebouwd onder verantwoordelijkheid van EDSN, het uitvoeringsorgaan dat isopgericht door de netbeheerders. Om duidelijkheid te krijgen in de verdeling vande taken en verantwoordelijkheden tussen de decentrale netbeheerders en hetcentrale uitvoeringsorgaan heb ik, samen met een collega, een implementatieplanen een organisatieplan opgesteld waarin dit was vastgelegd.
  Wat & hoe?

  De eerste stap bestond uit het houden van diverse interviews met vertegenwoordigers van de verschillende netbeheerders. Vervolgens hebben we diverse sessies georganiseerd met personen die op tactisch-operationeel niveau betrokken waren bij de samenwerking. Op basis van een voorzet met de taak- & rolverdeling hebben we in deze sessies samen bepaald hoe de samenwerking ingericht zou gaan worden. Daarbij hebben we gekeken naar zowel de projectfase als de business-as-usual fase die daarna kwam. De uitkomsten van de sessies zijn voorgelegd aan de verantwoordelijke stuurgroep, waar de besluitvorming heeft plaatsgevonden.  
  Wanneer?

  Februari – april 2009  
  Resultaat?

  Een gedragen beschrijving van de toekomstige organisatorische situatie (verdeling van de taken & verantwoordelijkheden, organisatiestructuur, etc.) in een implementatieplan en een organisatieplan.  
 • Wat?

  Optimaliseren samenwerking marktpartijen energiesector  
  Waar?

  Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU), het overkoepelende en sturende orgaan voor data-uitwisseling in de Nederlandse energiemarkt. Logo-NEDU 
  Voor wie?

  Frans Heijers, directeur EDSN (destijds)
  Waarom?

  Alle marktpartijen binnen de energiesector (leveranciers, netbeheerders, shippers, etc.) zijn verenigd in de Vereniging NEDU. Mede door deze diversiteit aan partijen en de diverse ontwikkelingen in de energiesector wilde de NEDU graag van Kirkman Company weten op welke manier zij de samenwerking in de sector kon optimaliseren.
  Wat & hoe?

  Samen met een collega ben ik deze opdracht gestart door desk research uit te voeren naar de situatie van de NEDU. Bovendien hebben we voorbeelden bestudeerd van vergelijkbare samenwerkingsverbanden in andere sectoren. Vervolgens hebben we een aantal personen geïnterviewd die een goede dwarsdoorsnede vormden van de verschillende partijen binnen de energiesector. In deze gesprekken zijn we ingegaan op de gewenste situatie versie de huidige situatie. Dit deden we aan de hand van de modellen die Kirkman Company gebruikt bij het optimaliseren van samenwerkingsrelaties. Deze combinatie van desk research en interviews, aangevuld met onze kennis en ervaring, resulteerde in een duidelijk beeld van de mogelijkheden om de samenwerking verder te optimaliseren.  
  Wanneer?

  Februari – april 2011  
  Resultaat?

  Een eindpresentatie met concrete suggesties voor het verbeteren van de samenwerking tussen de marktpartijen. Deze adviezen, die zowel in gingen op de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van de samenwerking, heeft de NEDU kunnen gebruiken om de samenwerking verder te optimaliseren.